ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

Uchwały szóstego Rodowego Wiecu Słowian

   Wiec odbył się w Zamku Struga (Słowenia powiat Doleński) 9 sierpnia 2009 roku. Uczesticzyło w nim 11 przedstawicieli 6 słowiańskich narodów reprezentujących następujące organizacje: Kościół Rodzima Wiara, Instytut Prawii, Wydawnictwo Toporzeł (Polska), Sojuz Wenedów, Gazeta Jar, Magazyn Wołchw, Rosyjski międzynarodowy magazyn Ateneum (Rosja), Centrum Zrzeszenia Rodzimowierców Ukrainy, Grupa Prawosławie, Magazyn Swaróg (Ukraina), Centrum informacyjne Svevlad (Serbia); Grupa Switowid (Słowenia); Grupa Duło (Bułgaria). Wiec koordynował Maiaż Anżur (Słowenia).
 

   Uczestnicy Sóstego Rodowego Wiecu Słowian zebrali się aby:

   – Podsumować naszą działaność w ciągu ostatniego roku.
   - Omówić współczesny stan i aktualne problemy ruchu rodzimowierczego w krajach słowiańskich.
   - Szczgółowo zaznajomić się z życiem i działalnością rodzimowierców Słowenii.
   - Wymienić się nowymi publikacjami, wiadomościami i osiągnięciami z uwzględnieniem Międzynarodowej konferencji Bóg Trygław - jego znaczenie u Słowian (8 sierpnia 2009 r.. Zamek Struga), w której wzięło udział 21 osób z siedmiu krajów.
   - Usprawnić współpracę z podobnie myślącmi i współwyznawcami.
   - Wprowadzić nowe formy współpracy Słowian, plany i perspektywy ruchu rodzimowierczego, ustalić strategiczny program rozwoju Rodzimej Wiary w krajach słowiańskich.
   - Ustalić miejsce i czas następnego Rodowego Wiecu Słowian.
   - Wybrać koordynatora Rodowego Wiecu Słowian na następną roczną kadencję.

   Uczestnicy Wiecu otworzyli spotkanie pozdrowieniami Rodzimych Bogów w językach: bułgarskim, polskim, rozyjskim, serbskim, słoweńskim i uraińskim.
   Wiec został zamknięty na wzniesieniu w obok wsi Wisznia Góra k. Nowego Mesta Swiętym obrzędem Dożynki (święto plonów) na sławę Rodzimych Bogów, który prowadziła Wołchwyni Zoresława.
 

Szósty Rodowy Wiec Słowian stwierdza:

   1. Ruch rodzimowierczy Słowian stał się już realnym faktem historycznym, który świadczy o odnowie etoreligijnej, zdobywa popularność, a każdego roku przybywa uczestników i stronników.
   2. Rodowy Wiec Słowian winien stać się konceptualnym centrum duchowym, inicjatorem idei odnowy swoistych wartości etnorelijnych, a narodowe wspólnoty Rodzimej Wiary w swoich krajach będą ożywiać praktyczną działaność, zgodnie z tradycjami swoich narodów.
   3. Zdając sobie sprawę ze swojej wielkiej odpowiedzialności za sprawę wskrzeszenia rodzimej słowiańskiej wiary, ochronę jej naczelnych zasad, prawidłowy rozwój Rodzimej Wiary i zapobieżenie przed jej profanacją (uproszczenia i desakralizacja). Wzywamy władze krajów słowiańskich do ukrócenia prześladowań przedstawicieli rodzimej kultury za ich przekonania religijne, i równocześnie odcinamy się od pseudopogańskich i szkodliwych dla społeczeństwa kultów.
   4. Wiec stwierdza konieczność zwrócenia uwgi na prawidłowe nazywanie naszego rodzimowierczego ruchu - Pogaństwo, Rodzima Wiara, Stara (lub rdzenna) Wiara, która opiera się się na wedyjskiej tradycji i zaleca unikać nazwy neopogaństwo.
 

W  sprawach organizacyjnych przyjęto co następuje:

   1. Opublikować dokumenty Szóstego Rodowego Wiecu Słowian we własnych publlikacjach i dostępnych środkach masowego przekazu. Powołać kolegium redakcyjne w składzie:Matiaż Anżur, Halina Łozko, Paweł Tułajew. Opublikować prace naszego Wiecu w językach uczestników, choćby niedużym nakładem.

   2. Polecić członkom Komitetu Organizacyjnego i kolegim redakcyjnym wydanie zwiastuna Sława nr. 7 w rodzimych językach, zawierającego nateriały z Wiecu.

   3. W związku z rekonstrukcją portalu Rodowed, zatwierdzoną uchwałą V Wiecu w Belgradzie, polecić każemu krajowi prowadzić narodową stronę rodzimowierców, we własnym zakresie z interaktywnymi odsyłaczami do stron innych uczestników Wiecu.

   4, Umocnić i rozszerzyć konstuktywne więzi z rodzimowiercami innych krajów słowiańskich, dołączając do uczestnictwa w pracach Wiecu nowych przedstawicieli, w tym także z innych krajów jak Czechy, Słowacja, Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra i in.

   5. Na następny Wiec wszyscy uczestnicy powinni rozpracować swoiste tezy w formie pisemnej na temat Strategicznego programu rozwoju kultury duchowej Słowiańskiej Rodzimej Wiary w warunkach współczesnych, z wykorzystaniem referatów z naszych konferencji. Przysłać te teksty lub tezy członkom Kolegim Redakcyjnego dla zredagowania jednolitego ostatecznego projektu Programu Strategicznego.

   6. Wypracować odezwę do władz krajów słowiańskich od uczestników Wiecu z ogólnym wezwaniem, we swoich językach o ukróceniu prześladowań rodzimowierców za ich przekonania religijne.

   7. Zaplanować odbycie nstępnego VII Rodowego Wiecu Słowian i konferencji naukowej w 2010 roku w Ukrainie w  Kijowie. Poświęcić to spotkanie 600-leciu bitwy Grunwaldzkiej jako sławnego zwycięstwa Bałtów i Słowian nad chrześcijaństwem.

   8. Wiec powołał na Koordynatora Rodowego Wiecu Słowian na następną roczną kadencję Halinę Łozko (Wołchwynię Zoresławę, Ukraina). Polecić jej przygotowanie i prowadzenie kolejnego Wiecu, a także międzynarodowej konferencji naukowej w 2010 roku na temat "Słowiański światopogląd i przeszłość Rodzimej Wiary".
 

   Komitet Organizacyjny Rodowego Wiecu Słowian
 

   Zamek Struga, Słowenia 9 sierpnia 2009 r.

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005