ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru
English

Español

Deutsch

Polski

Français


Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

Projekt Uchwały
Piątego Rodowego Wiecu Słowian

   Wiec odbył się w stolicy Serbii Belgradzie 9 września 2007 w księgarni Wydawnictwa im. Nikoły Pašića (1845-1926). W Wiecu uczestniczyli przedstawiciele słowiańskich narodów - rodzimowiercy z Bułgarii, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zamierzeniami Wiecu było:

   - Przyjęcie nowych uczestników Wiecu
   - Omówienie obecnego stanu i właściwości rodzimowierczych ruchów słowiańskich w Świecie.
   - Wymiana wiadomości i dorobku między uczestnikami - rodzimowiercami oraz przygotowanie współpracy ze znanymi nam i nowymi zwolennikami, uwzględniając wyniki osiągnięte podczas międzynarodowej Konferencji o Słowiańskim Dziedzictwie w Belgradzie 8-9.9.07 z naszym udziałem.
   - Ustalenie dalszych zadań i przyjęcie nowych postaci współpracy Słowian, nakreślenie planów i kierunków rozwoju rodzimowierstwa
   - Zaznajomienie się z życiem i działalnością serbskich rodzimowierców
   - Wybranie koordynatora Rodowego Wiecu Słowian na następny rok
   - Uzgodnienie miejsca i czasu następnego Wiecu

   Wiec kordynował Zdzisław Słowiński z Polski, a Aleksandra Marynkowić-Obrovski z Serbii przygotowała go organizacyjnie. W V Rodowym Wiecu Słowian uczestniczyło 16 rodzimowierców z 8 krajów - przedstawicieli następujących instytucji:

   Rodzima Wiara, Instytut Prawii i Wydawnictwo Toporzeł z Polski - Staszko Potrzebowski, Zdzisław Słowiński.
   - Ateney - międzynarodowy almanach i Związek Wenedow z Rosji - Paweł Tułajew, Wiktor Fiedosow.
   - Zjednoczenie Rodzimowierców Ukrainy i Gromada Prawsławie z Ukrainy - Halina Łozko, Wołodymir K
   - Svevlad, Informacyjny Osrodek z Serbii - Aleksandra Marynkowić-Obrovski
   - Kruh Peruna ze Słowacji - Matias Šuster.
   - Żupa Svetovid, religijny zbór ze Słowenii - Matjaż Anżur.
   - Wspólnota Duło z Bułgarii - Anton Raczew
   - Słowiaństwo, zbór rodzimowierców z USA - Dansław Czyrkow.

   V Rodowy Wiec Słowian rozpoczęli przedstawiciele krajów uroczystymi modlitwami na Sławę Rodzimych Bogów w ich językach - ukraińskim, polskim, serbskim, rosyjskim, słowackim i słoweńskim. Wiec zakończono świętymi obrzędami Roda i Rodzanic nad Dunajem.
 

Piąty Rodowy Wiec Słowian stwierdza:

   1. Rodzimowierczy ruch Słowian stał się już dziejową rzeczywistością. Co roku dołączają doń nowi uczestnicy w coraz większej liczbie. To świadczy o poszerzeniu i rozwoju etnoreligijnego odrodzenia pośród narodowo uświadomionych rodaków. Niemniej przychodzi się nam miejscami pokonywać i bezwład na urzędowych płaszczyznach państwai w mediach.

   2. Rodowy Wiec Słowian będzie nadal w swojej działalności kierować się Statutem przyjętym na IV Wiecu w Szczecinie i uzupełnionym na V Wiecu w Belgradzie. Jego podstawą jest tradycyjna strukuralno-organizacyjna koncepcja formy działalności na zasadach aryowedyjskiej hierarchji społecznej.

   3. Rodowy Wiec Słowian ma stać się duchowym koncepcyjnym centrum wytwarzającym idee odrodzenia własnych słowiańskich wartości. Narodowe ośrodki Ruchu na swoim terenie urzeczywistniają praktyczną działalność zgodnie z tradycjami ich narodów.

   4. Świadomi osobistej odpowiedzialności za los odrodzenia rodzimej słowiańskiej wiary i ochrony jej podstawowych zasad oraz w celu zapobieżenia profanacji (uproszczeń i wyzucia z treści) idei odrodzenia rodzimej wiary i jej właściwego rozwoju Rodowy Wiec Słowian odcina się jednoznacznie od neopogańskich ruchów typu New Age jak: Starowiery Inglingi w Rosji, Rodowe Siedlisko Rodzimej Prawosławnej Wiary i Runwira w Ukrainie, teozoficzna sekta Piotra Dnowa - Białe Bractwo w Bułgarii i Rodzimy (uprz. Autochtoniczny) Kościół Polski w Polsce. Te ruchy wytwarzają i wykorzystują współczesne mity dalekie od prawdziwej etnicznej tradycji Słowian i są globalistycznymi ośrodkami.
 

Organizacyjne postanowienia V Wiecu

   1. Zbadać strategiczny program rozwoju duchowej kultury Słowian i Rodzimej Wiary we współczesnych warunkach przedstawiony przez Głowę Zjednoczenia Rodzimowierców Ukrainy Halinę Łozko - Wołchwynię Zoresławę jako podstawę do dalszego uzupełninienia przez innych uczestników do omówienia i przyjęcia podczas następnego Wiecu.

   2. Zlecić członkom Organizacyjnego Komitetu wydanie 5. zwiastuna Sława! z materiałami V Rodowego Wiecu Słowian w ich językach.

   3. Dokonać restruktyryzacji portalu Rodowed, tak aby każdy kraj prowadził swoją stronę we własnym języku (na własną odpowiedzialność).

   4. Zalecić do publikacji apel V Rodowego Wiecu Słowian do Prezydenta i Rządu Ukrainy odnośnie wydarzeń 19 sierpnia 2007 - ostrzelanie rodzimowierców ze Zjednoczenia Rodzimowierców Ukrainy obok muzeum historii Ukrainy (kapiszcze Swaroga).

   5. Wzmocnić i rozszerzyć kostruktywne związki z rodzimowiercami dalszych słowiańskich państw. Włączyć ich do uczestnictwa w pracach i działalności Wiecu.

   5a. (dopełnienie pominiętych spraw) Podjąć prace nad stworzeniem wspólnej pisowni Słowian. Stworzyć mapę świętych miejsc Słowiańszczyzny. Zwrócić się do Rady Europy z programem zachowania i ochrony narodowego dziedzictwa Środkowowschodniej Europy.

   6. Zaplanować odbycie następnego VI Wiecu w 2008 roku w mieście Ruse w Bułgarii.

   7. Wyznaczyć koordynatorem Rodowego Wiecu Słowian na następny roczny krąg Antona Raczewa z Bułgarii. Powierzyć jemu przygotowanie i przeprowadzenie VI Wiecu na początku sierpnia 2008 z udziałem pozostałych członków Organizacyjnego Komitetu.
 

   Pod ostatecznym tekstem zostaną złożone podpisy uczestników

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005