ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru
English

Español

Deutsch

Polski

Français


Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

Rodowy Wiec Słowian,
Belgrad 9 wrzwśnia 2007
 
Do Pana Prezydenta i Rządu Ukrainy

Apel

   My uczestnicy międzynarodowej Konferencji o słowiańskim dziedzictwie i V Rodowego Wiecu Słowian, odbytych 8-9 września w serbskim Belgradzie, jesteśmy głęboko zaniepokojeni/ wstrząśnięci wydarzeniami w Ukrainie 19 sierpnia 2007 - napad, pobicie i ostrzelanie rodzimowierców na dziedzińcu Narodowego Muzeum Ukrainy w Kijowie dokonane przez parafian Kaplicy Ukraińskiej Kijowskiej Parafii Moskiewskiego Patriarchatu razem z najętymi pracownikami milicji. W związku z tym oświadczamy:

   1. Niedopuszczalnym byłozorganizowanie napadu na ludzi, którzy przybyli na dawne słowiańskie uświęcone miejsce spełnić religijny obrzęd, strzelanie, przelew krwi i pobicie spokojnych obywateli z dziećmi! To stanowi naruszenie wszystkich obecnie obowiązujących zasad międzynarodowego prawa. Powszechna deklaracja praw człowieka stwierdza w art. 18 "Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swojego wyznania lub wiary, bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

   2. Za niedopuszczalne uważamy też przetrzymywanie w areszcie rannego rodzimowiercę Artema Brezhina bez przesdstawienia jemu zarzutu. Pakt Praw Obywateskich i Politycznych stwierdza zaś w art. 9 "1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być samowolnie aresztowany lub zatrzymany. Nikt nie może być pozbawiony wolności inaczej, jak tylko na zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę. 2. Osobę aresztowaną należy poinformować w chwili aresztowania o przyczynach aresztowania i w krótkim czasie powiadomić o wysuwanych przeciwko niej zarzutach.

   Spodziewamy się, że Pan Prezydent i Rząd Ukrainy, a też odpowiednie organa śledcze rozpatrzą sprawiedliwie sprawę i zadośćuczynią za utratę zdrowia i dobrego imienia poszkodowanych rodzimowierców.

   3. Potępiamy postępowanie duchownych Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu i najętych przez nich uzbrojonych napastników. Ono było wymierzone w narodową godność ukraińskich rodzimowierców, sieje religijną nienawiść i spotwarza/zniesławia starodawną słowiańską religię.

   Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ stanowi w art. 20, pkt. 2 "Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, powinno być ustawowo zakazane.

   4. Zgodnie z rezolucją 50/150 przyjętą przez Ogólne Zgromadzenie ONZ "Zwalczanie znieważania religii uważamy, że nieprawdziwe oświadczenia Ukraińskiej Kijowskiej Parafii Moskiewskiego Patriarchatu w środkach masowego przekazu i narzucanie społezeństwu negatywnego obrazu o wyznaniu i zwolennikach narodowej rodzimej religii Kijowskiej Rusi należą do przyczyn społecznej dysharmonii i prowadzą do naruszania praw człowieka.

   To kształtuje negatywny stereotyp obrazu religii i jest przejawem nietolerancji i dyskryminacjireligii i przekonań. Grupa uzbrojonych napastników działająca przy kaplicy Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwii Moskiewskiego Patriarchatuw istocie stanowi "ekstremistyczną organizację ukierunkowaną na znieważanie religii, zwłaszcza jeśli ją popiera rząd"; por. rezolucja 56/6, pkt. 5.

   My uczestnicy międzynarodowej Konferencji o Słowiańskim Dziedzictwie i V Rodowego Wiecu Słowian uważamy te wypadki za zamierzoną prowokację aby rozpalać wrogość między słowiańskimi narodami, Oczekujemy, że Pan Prezydent i Rząd Ukrainy w odpowiedni sposób zareagują na te naruszenia międzynarodowego prawa i podejmą odpowiednie kroki.
 

   Koordynator Komitetu Organizacyjnego
   Rodowego Wiecu Słowian
Zdzisław Słowiński
COPYRIGHT ATENEY 2001-2005