ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

РАВНОСМЕТКА ОТ ШЕСТОТО РОДОВО СЛАВЯНСКО ВЕЧЕ

   Шестото Родово Славянско Вече се състоя в Замъка Струга (Словения, Доленска област) на 09 август 2009 година. В него взеха участие 11 представители на 6 славянски страни от името на такива организации като: Конфесия РОДЗИМА ВЯРА, Институт ПРАВИ, Издателство ТОПОЖЕЛ,(Полша); Съюз на Венедите, Вестник ЯР, Списание ВОЛХ, Руското международно списание АТЕНЕЙ(Русия); Религиозен център Обединение на родноверите от Украйна, Община Православие, списание СВАРОГ(Украйна); Информационен център СВЕВЛАД(Сърбия); Община СВИТОВИД(Словения); Общество ДУЛО(България). Вече-то бе координирано от Матяш Анжур(Словения).

   Участниците в Шестото Родово Славянско Вече се събраха с цел:

   - Да направят равносметка на дейността си за текущата година.

   - Да обсъдят настоящото състояние и актуалните въпроси на родноверското движение в славянските страни.
   - Да се запознаят по-подробно с живота и с дейността на родноверите от Словения.
   - Да осъществят обмен на опит, знания, нови публикации, като се вземат предвид достиженията на международната конференция “Бог Триглав – неговото религиозно значение за славяните”(08 август 2009 година, Замък Струга), в която взеха участие21 докладчици от 7 страни.
   - Да уредят сътрудничество с единомишленици и единоверци.
   - Да набележат нови форми на сътрудничество между славяните, планове и перспективи на езическото движение.
   - Да обсъдят Стратегическа програма за развитие на Родната Вяра в славянските страни.
   - Да се договорят за мястото и за времето на следващото Родово Славянско Вече.
   - Да изберат координатор на Родовото Славянско Вече за следващия годишен цикъл.

   Участниците във Вече-то откриха срещата с приветствия в прослава на Родните Богове на български, полски,руски,сръбски, словенски и украински езици.

   Вече-то в Словения приключи със свещения обряд Спожинки на планината Вишнагора в прослава на Родните Богове. Той бе проведен от Влъхвиня Зореслава.

ШЕСТОТО РОДОВО СЛАВЯНСКО ВЕЧЕ КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

   1. Славянското движение на родноверите е реален исторически факт, който свидетелства за едно етнорелигиозно възраждане; това движение набира известност, към него ежегодно се приобщават все повече участници и сподвижници.
   2. Родовото Славянско Вече е длъжно да стане духовен концептуален център, генератор на идеи за Възраждането на собствените етнорелигиозни ценности, а националните общини на Родната Вяра по места (в своите страни) ще осъществяват практическа дейност, съобразно традициите на своите народи.
   3. Осъзнавайки своята лична отговорност за съдбата на Възраждането на Родната Славянска Вяра, съхраняването на изначалните й основи, правилното развитие на Родната Вяра и предотвратяването на нейната профанация (опростяване и десакрализация), ние призоваваме правителствата на славянските страни да прекратят преследването на представители на традиционната култура заради техните религиозни убеждения и едновременно с това да се разграничим от псевдоезическите и вредни за обществото култове.
   4. Вече-то констатира необходимостта да се обръща внимание на правилното название на нашето родноверско движение като “Езичество”, “Родна Вяра”, Стара(или Изконна) Вяра, която се основава на ведическата традиция (Ведата) и предлага да се избягват названия като “неоезичество” и “неопоганство”.

ПО ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ БЕ РЕШЕНО СЛЕДНОТО:

   1. се обнародват документите от Шестото Родово Славянско Вече в собствени и достъпни нам средства за масово осведомяване. Да се създаде редакционна колегия в състав: Матяш Анжур, Галина Лозко, Павел Тулаев. Да се публикуват трудовете на Вече-то на езици на участници в него, макар и в неголям тираж.
   2. Да се поръчат на членовете от Организационния комитет и Редколегията да издадат по материали на Вече-то брой 7 на вестник “Слава” на родни славянски езици.
   3. Във връзка с реконструкцията на портала “Родовед”, утвърдена с решение на 5-тото Вече в Белград, да се предложи на всяка страна да постави на националната си родноверска страница линкове към страниците на другите участници във Вече-то.
   4. Да се укрепват и да се разширяват конструктивните връзки и отношения с родновери от други славянски страни, привличайки към участие в работата на Вече-то нови представители, в това число от такива страни като Чехия, Словакия, Хърватия, Македония, Черна Гора и други.
   5. За следващото Вече всеки участник е желателно да разработи собствени предложения в писмена форма към Стратегическата програма за развитие духовната култура на Славянската Родна Вяра в съвременните условия, като се вземат предвид докладите от наши конференции; да се изпратят текстове и тезиси до членове на Редколегията за обобщение и подготовка на един завършен проект за Стратегическа програма.
   6. Да се разработи Обръщение към правителствата на славянските страни от участниците във Вече-то с общо Възвание (на съответните езици) за прекратяване преследването на родновери заради религиозните им убеждения.
   7. Да се планира провеждане на следващото Седмо Родово Славянско Вече и научна конференция през 2010 година в Киев, Украйна. Да се посвети това събитие на 600-та годишнина от Грюнвалдската битка.
   8. Да се назначи за координатор на Родовото Славянско Вече за следващия годишен цикъл Галина Лозко (Влъхвиня Зореслава, Украйна). Да й се поръча подготовката и провеждането на поредното Вече, а също и на международна научна конференция през 2010 година на тема: “Славянският мироглед и бъдещето на Родната Вяра”.

Организационен комитет на Родовото Славянско Вече
 
Замък Струга, Словения,
09 август 2009 година

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005