ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

РАВНОСМЕТКА НА ЧЕТВЪРТОТО РОДОВО СЛАВЯНСКО ВЕЧЕ

   Поредното ВЕЧЕ се състоя в полския град Щетин на 26-27 червен (юни) 2006 година. В него взеха участие представители на източноевропейски народи, родновери от Полша, Русия, Украина, Сърбия, Белорусия, Литва. Те се сбраха на Четвърто Родово Славянско ВЕЧЕ с цел да се:

   - направи преглед на работата след Третото Славянско ВЕЧЕ, проведено в руския град Калуга през 2005 година.
   - обсъдят новостите в съвременното родноверческо движение в европейските, а в частност, и в нашите славянски страни
   - обмени информация и да се задълбочи сътрудничеството с вече известни и нови единомишленици
   - поставят поредните задачи и да се набележат пътища за развитието на родноверческото движение за следващото годишно колело
   - запознаят с живота и дейността на полските родновери с цел - търсене на нови форми и разновидности на сътрудничество между славяните
   - да се избере координатор на Родовото Славянско ВЕЧЕ за следващото годишно колело
   - договорят за място и предварителна дата за следващото Родово Славянско ВЕЧЕ.

Полското ВЕЧЕ координира Влъхвиня Зореслава (Галина Лозко - Украина).

   В периода февруари-април Организационния комитет обсъди възможностите за провеждане на поредното ВЕЧЕ в Полша, след което Координаторът разпрати покани до известни ръководители на родноверчески общини, а също така бе предложен фомуляр за заявки за участие в Четвъртото Родово Славянско ВЕЧЕ. Отчитайки становището на полските родновери, бе решено поредното ВЕЧЕ да се проведе веднага след Света Купала, отбелязвана от повечето общини на 21-22 червен(юни), в Деня на лятното слънцестоене, така, щото на 24-25 червен участниците в Родовото Славянско ВЕЧЕ да могат да присъстват на Фестивала "Нощта на Купала" в Щетинския замък.

   В Четвъртото Родово Славянско ВЕЧЕ участваха 22-ма родновери от 6 страни: Белорусия, Литва, Полша, Русия, Събия и Украина( от тях 9-ма делегати и 13 гости), представящи организациите:

   - "Родзима Вяра", Институт Прав, Общество "Никлот", Дружина "Триглав", Издателство "Топорел" (Полша);

   - Съюз на Венедите, Руско международно списание "Атеней", Обряден ансамбъл "Ладо" (Русия);
   - Обединение на родноверите в Украина, списание "Сварог" (Украина);
   - Център по етнокосмология "Кривя" (Беларус);
   - Ателие-галерия "Пигоза" (Сърбия).

   Почетни гости на ВЕЧЕ-то бяха Главата на Всемирния Конгрес на Етническите Религии (WCER) - Йонас Тринкунас, влъхва на литовската Родна Вяра, и неговата съпруга Иния Тринкунене, ръководителка на пруския обреден ансамбъл "Кулгринда".

   Влъхвиня Зореслава съвместно с ръководителите на делегациите откри Четвъртото Родово Славянско Вече с тържествени молитви в прослава на Родните Богове на украински, полски, руски, литовски и белоруски езици. ВЕЧЕ-то завърши със свещен обряд в памет на Праотците на капището на Триглав в древния славянски град-светиня Волин.
 

На Четвъртото родово Славянско ВЕЧЕ бе прието следното:

   1. Родноверческото движение на славяните става все по-популярно сред младежта: то набира сили, в него се въвличат все по-голямо число поддръжници, което свидетелства за перспективността и нарастването на ролята на езичеството при възраждането на националните култури на нашите страни.

   2. За да се избегнат популистките опростявания и ентропията (идеите, хвърлени на масите), ние, по-възрастното поколение - основатели на родноверческото движение, е необходимо да осъзнаем своята лична отговорност за съдбата на Възражданата Родна Славянска Вяра и съхранението на нейните изначални основи.

   3. С тази цел още на Третото Славянско ВЕЧЕ в руския град Калуга бе предложено да се изработи Устав на Родовото Славянско ВЕЧЕ и неговият проект (написан от влъхвинята Зореслава) бе раздаден на главите на славянските общини за изучаване и доработване.

   4. Четвъртото Родово Славянско ВЕЧЕ, обсъждайки, редактирайки и допълвайки предложения Проект (с уточненията, направени от Буян и Влъхвата Велимир) го утвърди и прие в качеството му на основополагащ документ, с който ВЕЧЕ-то ще се ръководи в своята дейност.

   5. По този начин в основата на ВЕЧЕ-то е заложена дълбоко обработената от неговия Организационен комитет традиционна структурно-организационна концепция за различни форми на жизнена дейност. Това е първия прецедент на съвременен документ, изработен, не върху принципите на демократическия централизъм, а на принципите на арийската йерархия и кастовото устройство на живота.

   6. Съгласно приетия Устав, Родовото Славянско ВЕЧЕ разработва обща стратегическа програма за развитие на духовната култура на Славянската Родна Вяра в съвременните условия, а духовно-концептуалните центрове на Родната Вяра по места (в своите си славянски страни) осъществяват практическа деятелност в общините, съгласно традициите на своите страни.

   7. Базовите основи на Славянската Родна Вяра, както и преди, си остават:

   А) духовна трезвост и здравословен начин на живот
   Б) сакрално отношение към природата
   В) всестранното изучаване и съхранение свещените традиции на Предците
   Г) самоорганизация на родовите славянски общини по места
   Д) съзнателна съпротива срещу глобалната, чуждородна, масова култура
 

Решено бе:

   1. Да се утвърди предложения от главата на Обединението на украинските родновери - Г.С.Лозко (Влъхвиня Зореслава), и допълнения на Четвъртото Родово Славянско ВЕЧЕ Устав на Родовото Славянско ВЕЧЕ, като документ, въз основа на който ще се провеждат следващите ВЕЧЕ-та, ще се обсъждат и ще се вземат решения и др., а така също да се канят пълномощни представители на славянските родноверчески общини и духовно-концептуалните центрове на Родната Вяра.

   2. Да се възложи на Организационния комитет по провеждането на Родовото Славянско ВЕЧЕ да издаде четвъртия брой на вестник СЛАВА! на руски, украински и полски езици. Да се обнародват документите на ВЕЧЕ-то в наличните към нашите организации информационни средства и по възможност в други средства за масова информация.

   3. Да се заздравят и да се разширят конструктивните връзки с родновери от други славянски държави, привличайки към участие в работата на ВЕЧЕ-тата представители на нови страни, центрове, организации и родноверчески общини.

   4. Да планира провеждането на Петото Родово Славянско ВЕЧЕ през 2007 година в Белград, Сърбия.

   5. Координатор на Родовото Славянско ВЕЧЕ за следващото годишно колело назначава Ждислав Словински (основател на издателство ТОПОРЕЛ и Института ПРАВ, Полша), да му довери издаването на полската версия на вестник СЛАВА! №4, а така също подготовката и провеждането на поредното ВЕЧЕ през 2007 година.

Организационен комитет на Родовото Славянско ВЕЧЕ

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005