ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

ДЕКЛАРАЦИЯ
на представители на европейски народи и страни -
участници в Международната конференция
"БЪДЕЩЕТО НА БЕЛИЯ СВЯТ",
състояла се в Москва от 08 до 10 юни 2006 година

   Изхождайки
   от съзнанието за общ произход на нашите народи, сходствата в езиците и в културите им, както и Волята да съхранят своята самобитност:

   Отчитайки
   Смъртната опасност, която застрашава днес всички народи с европейско произхождение, без изключение, които рискуват не само да загубят своята самобитност, но дори да прекратят историческото си съществуване:

   Установявайки,
   че правителства, държави и съществуващи международни структури, включително и НАТО, не обезпечават просъществуванието на народите от европейски произход и, още по-лошо, задълбочават опасността и не полагат нужните усилия за сближение между Европейския Съюз и Русия, което днес е жизнено необходимо,

   Ние, участниците в тази Конференция взехме решение:

   - да създадем алтернативен международен съвет, главната цел на който ще бъде борбата за просъществуване на белите народи и съхраняването на тяхната самобитност;
   - става дума именно за Съвет, а не за някаква "Дирекция", която ще издава заповеди и нареждания
   - като първа цел тук се явява превръщането на информационния обмен, който засега носи спорадичен характер, в постоянен процес;
   - Съветът регулярно и в особени случаи ще приема съгласувани декларации по актуални проблеми и ще взема мерки за защита на жертвите от репресии срещу борците за жизненост и самобитност на своите народи;
   - Съветът ще се състои от равни по численост делегации от всички страни-участнички и от народите, които нямат свои собствени държави (бретонци, фламандци, баски и др.);
   - Съветът избира Комитет на пълномощниците за изработването на съгласувани документи;
   - Съветът ще има мрежова структура без постоянен център. Следва да се предвиди незабавната замяна, в случай на нужда, на член от Комитета на пълномощниците с резервен кандидат;

   - Средство за връзка по необходимост се явява предимно интернета. Следва да се предвиди замяната на анулиран електронен адрес с друг, който до този момент не е бил използван.

   Ние призоваваме представителите на родствени нам народи и онези страни, които не участваха в нашата конференция, да се присъединят към нашето съобщество при същите условия.

   Ние виждаме в перспектива разпространението на нашата организация на всички континенти, където живеят бели народи, и създаването успоредно на Организацията на обединените нации (ООН) на една нова организационна структура - Организация на Индоевропейските Нации (ОИН).

   Бели люде от целия свят, сдружавайте се!

   Москва, 10 юни 2006 година.

   Подписи:
   Анатолий Иванов (Русия),
   Владимир Авдеев (Русия),
   Павел Тулаев (Русия),
   Галина Лозко (Украина),
   Пиер Виал (Франция),
   Гийом Фей (Франция),
   Ян-Бер Тиленон (Франция),
   Пиер Кребс (Германия),
   Константин фон Хофмайстер (Германия),
   Енрике Равельо (Испания),
   Елефтериос Балас (Гърция)

   Приподписана от Антон Рачев (България) на 03 юли 2006 година

   

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005